Tożsamość i właściwości fizykochemiczne

Preferowanymi metodami badań tożsamości substancji leczniczych lub pomocniczych są absorpcyjna spektrofotometria w podczerwieni (IR) i metody chromatograficzne. Potwierdzenie tożsamości techniką IR polega na porównaniu widm substancji badanej i porównawczej, wykonanych w tych samych warunkach lub porównaniu widma substancji badanej z widmem porównawczym. Z metod chromatograficznych najczęściej stosowane są techniki HPLC, TLC i GC. W metodach chromatograficznych potwierdzenie tożsamości uzyskuje się przez porównanie czasów retencji lub współczynników opóźnienia (TLC) substancji badanej i substancji porównawczej. Ponadto do potwierdzenia tożsamości polecamy badanie właściwości fizykochemicznych, takich jak: rozpuszczalność oraz reakcje chemiczne charakterystyczne dla danej substancji.