Miesięczna praktyka w dziale produkcyjnym

Aby wziąc udział w praktykach, należy zgodnie z regulaminek (regulamin) wybrać i rozwiązać jeden z czterech załączonych przypadków do wyboru nastęnie, do dnia 24 czerwca 2022 roku wysłać rozwiązanie na adres e-mail: praktyki@blirt.eu

 

PRZYPADEK 1 – Rozwiązanie problemu badawczego z zakresu rozwoju metod analitycznych

Pracujesz w dziale badań i rozwoju firmy tworzącej zestaw diagnostyczny wykrywający wirus SarsCov2. Zestaw składa się z szeregu enzymów oraz substancji buforujących.

Dbając o ciągłość łańcucha dostaw i produkcji, dział B+R prowadzi projekt zakwalifikowania dostawców zastępczych dla kluczowych surowców. Jednym z nich jest Inhibitor RNaz. W kompetencjach pracownika B+R leży kwalifikacja dostawcy pod kątem jakości dostarczanego surowca – czystość, aktywność, zanieczyszczenia.

Przedstaw możliwe metody oznaczania aktywności Inhibitora RNaz oraz wskaż najlepszą metodę pod kątem czułości, powtarzalności, łatwości wykonania i przepustowości analiz.

Zaprojektuj układ i opisz wskazaną metodę kontroli jakości oznaczania aktywności Inhibitora RNaz.

 

PRZYPADEK 2 – Rozwiązanie problemu badawczego z zakresu analityki chemicznej

W trakcie spotkania z przełożonym w dziale badań i rozwoju przydzielono Pani/Panu nowe zadanie, które wygenerował zespół projektowy na skutek pewnych obserwacji dokonanych w trakcie prac laboratoryjnych.

Zespół badawczy prowadził fermentację w bioreaktorze w warunkach tlenowych z wykorzystaniem modyfikowanego genetycznie szczepu E. coli, który produkuje jedno z białek rekombinowanych wchodzących w nową ofertę firmy.

Białkiem tym jest endonukleaza, którą jest w formie dojrzałej jest enzymem wrażliwym na temperaturę i zawartość chlorków w roztworze. Białko traci aktywność powyżej 40°C. Najwyższą aktywność wykazuje przy stężeniu NaCl w zakresie 450-500 mM.

W trakcie prac badawczo rozwojowych wysnuto hipotezę, że proporcja stężenia tryptofanu do glicyny ma istotny wpływ na wydajność produkcji białka rekombinowanego. Historyczne wyniki badań wskazywały, że dokarmianie hodowli bakteryjnej w trakcie 24- godzinnej fermentacji roztworem aminokwasów o stosunku stężeń 3:2 tryptofan:glicyna zwiększały całkowitą ilość białka oraz jego aktywność.

Zaprojektuj doświadczenie pozwalające na potwierdzenie lub obalenie tej hipotezy. W opracowaniu tego zadania weź pod uwagę, że powinniśmy zbadać stężenie ww. aminokwasów w roztworze w trakcie fermentacji, opracować procedurę przeprowadzenia pomiaru i przygotowania próbki, zaplanować analizę wyników.

Na potrzeby tego eksperymentu myślowego, załóżmy, że dysponujemy nieograniczonym budżetem i dostępem do dowolnych urządzeń kontrolno-pomiarowych.

 

PRZYPADEK 3 – Rozwiązanie problemu badawczego z zakresu mikrobiologii

W trakcie spotkania z przełożonym w dziale badań i rozwoju przydzielono Pani/Panu nowe zadanie, które wygenerował zespół projektowy na skutek pewnych obserwacji dokonanych w trakcie prac laboratoryjnych.

Zespół badawczy prowadził fermentację w bioreaktorze w warunkach tlenowych z wykorzystaniem modyfikowanego genetycznie szczepu E. coli, który produkuje jedno z białek rekombinowanych wchodzących w standardową ofertę firmy.

W takcie kontroli wewnątrzprocesowej zaobserwowano, że w bioreaktorze nie mamy do czynienia z monokulturą. Na płytce mikrobiologicznej zaobserwowano dwa różne rodzaje kolonii.

Zaplanuj procedurę postępowania pozwalającą na uzyskanie odpowiedzi z jakim drobnoustrojem mamy do czynienia oraz w jakich okolicznościach mógł znaleźć się w przestrzeni procesowej.

Na potrzeby tego zadania, załóżmy, że dysponujemy nieograniczonym budżetem i dostępem do dowolnych urządzeń kontrolno-pomiarowych.

 

PRZYPADEK 4 – Rozwiązanie problemu badawczego z zakresu biostatystyki

W trakcie spotkania z przełożonym w dziale badań i rozwoju przydzielono Pani/Panu nowe zadanie, które wygenerował zespół projektowy na skutek pewnych obserwacji dokonanych w trakcie prac laboratoryjnych.

Pracownik laboratorium prowadził optymalizację procesu wytwarzania. Przeprowadził dwie serie eksperymentów w różnych warunkach procesowych (Eksperyment A i Eksperyment B) wykonując po 30 powtórzeń dla każdej z serii. Następnie dla każdej z próbek wykonał pomiar stężenia całkowitego białka. Wyniki zestawił w tabeli.

Dokonaj analizy poniższej tabeli i stwierdź, czy zmiana parametrów produkcji poprawiła wydajność produkcji białka. Zwizualizuj dane w taki sposób, aby można było umieścić wyniki na prezentacji multimedialnej, którą będzie Pani/Pan pokazać swojemu przełożonemu na najbliższym spotkaniu. Skorzystaj z dowolnego dostępnego dla Ciebie oprogramowania w taki sposób, aby szef na pewno mógł bez problemu zapoznać się z wynikami.

 

Tabela 1. Porównanie stężeń białka w dwóch seriach pomiarowych

Eksperyment A

[mg/ml]

Eksperyment B

[mg/ml]

7,0775,972
6,0025,246
6,04911,173
5,1047,249
4,6085,737
2,0887,697
5,4106,160
4,6614,280
8,4624,618
6,92310,953
6,9156,928
3,6786,406
5,0698,437
4,00311,154
4,6987,919
5,7204,887
4,8549,782
4,3287,641
7,1383,880
5,8244,731
5,6853,204
3,55510,574
7,00910,601
4,3464,533
5,8847,807
4,1523,856
6,1587,562
2,73210,386
4,7579,446
5,2237,802