Kategoria: Dotacje

Rozwój rynku wymusza ciągłe inwestycje w nowe rozwiązania technologiczne. Firma BLIRT, jako jedno z najnowocześniejszych przedsiębiorstw branży biotechnologicznej na Pomorzu, w swojej działalności badawczo-rozwojowej z sukcesem wykorzystuje Fundusze Unii Europejskiej oraz inne dotacje wspierające rozwój innowacji.

W ramach budowy odpowiedzialnego biznesu Blirt S.A. postanowił szeroko rozpowszechnić wyniki realizowanego w latach 2016 – 2017 projektu „Badania przedkliniczne i kliniczne kandydata na innowacyjny lek w terapii inwazyjnych grzybic układowych”, który otrzymał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, działanie 1.1, poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (projekt numer POIR.01.01.01-00-1990/15-00).

Celem projektu było wykonanie badań przedklinicznych i klinicznych I fazy kandydata na innowacyjny lek w terapii inwazyjnych grzybic układowych. Rezultatem projektu miało być  uzyskanie cząsteczki charakteryzującej się cechami o przewadze konkurencyjnej nad dostępnymi lekami przeciwgrzybiczymi w zakresie aktywności, toksyczności, rozpuszczalności w wodzie, spektrum działania i aktywności wobec drobnoustrojów wielolekoopornych.

 

W toku realizacji badań przedklinicznych rozwijane związku nie uzyskały wystarczających przewag konkurencyjnych w aspektach skuteczności terapeutycznej i bezpieczeństwa, które uzasadniałyby dalszy ich rozwój. Było to podstawą przerwania realizacji projektu na przełomie 2017/2018.

 

W poniższych linkach można znaleźć opublikowane w ogólnodostępnych, otwartych i bezpłatnych bazach danych raporty z badań zrealizowanych w ramach projektu w aspekcie zrealizowanych prac syntetycznych, badań in vitro oraz badań bezpieczeństwa i skuteczności terapeutycznej na modelach zwierzęcych. Wygenerowane w projekcie know-how może okazać się przydatne dla realizacji projektów opracowania i rozwoju nowych antybiotyków przeciwgrzybiczych.

Link 1:

https://zenodo.org/record/6774487\

Link 2:

https://repod.icm.edu.pl/privateurl.xhtml?token=162e342a-a8c5-41f9-9206-ccdc9d77a6a8

 

Projekt „Badania przedkliniczne i kliniczne kandydata na innowacyjny lek w terapii inwazyjnych grzybic układowych” otrzymał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, działanie 1.1, poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”. Jego realizacja jest przewidziana na okres: styczeń 2016 r. – grudzień 2018 r.

Więcej informacji

Projekt „BioPrzyszłość – innowacyjne usługi i produkty w zakresie biotechnologii na Pomorzu” uzyskał dofinansowanie w ramach działania 1.2. Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.

Projekt dotyczy rozbudowy innowacyjnego zaplecza firmy BLIRT, polegającej na zakupie i instalacji najnowocześniejszych na rynku biotechnologii urządzeń wraz z realizacją cyklu szkoleń z zakresu obsługi nowego sprzętu.

Projekt „Metagenomika źródłem dla produkcji nowych biokatalizatorów” uzyskał dofinansowanie w ramach działania 1.4 – 4.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Innowacyjność projektu związana jest z wykorzystaniem możliwości metagenomiki do produkcji zupełnie nowych biokatalizatorów o potencjale przemysłowym.

 

Projekt „Platforma produkcji fragmentów przeciwciał przeciwko schorzeniom immunologicznym i chorobom oka” uzyskał dofinansowanie w ramach działania 1.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Celem projektu jest opracowanie innowacyjnej platformy do wytwarzania biologicznych substancji czynnych wraz z technologią ich wytwarzania, ze szczególnym uwzględnieniem cząsteczek opartych na strukturze przeciwciała.

Projekt „Opracowanie technologii wytwarzania i wyprodukowanie trzech enzymów rekombinantowych (termolabilnej dsDNazy, nukleazy niespecyficznie tnącej każdą formę kwasu nukleinowego, wykazująca optimum swojej aktywności w temperaturze poniżej 20°C oraz fuzyjnej polimerazy DNA połączonej z białkiem wiążącym DNA).” otrzymał dofinansowanie w ramach Poddziałania 2.3.2 Bony na Innowacje dla MŚP, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Realizacja projektu luty 2017 r. – lipiec 2018 r.
Wartość projektu: 480 684 PLN
Kwota dofinansowania: 312 640 PLN