BLR 091 szerokie rozpowszechnienie uzyskanych wyników badań [POIR.01.01.01-00-1990/15-00].

W ramach budowy odpowiedzialnego biznesu Blirt S.A. postanowił szeroko rozpowszechnić wyniki realizowanego w latach 2016 – 2017 projektu „Badania przedkliniczne i kliniczne kandydata na innowacyjny lek w terapii inwazyjnych grzybic układowych”, który otrzymał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, działanie 1.1, poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (projekt numer POIR.01.01.01-00-1990/15-00).

Celem projektu było wykonanie badań przedklinicznych i klinicznych I fazy kandydata na innowacyjny lek w terapii inwazyjnych grzybic układowych. Rezultatem projektu miało być  uzyskanie cząsteczki charakteryzującej się cechami o przewadze konkurencyjnej nad dostępnymi lekami przeciwgrzybiczymi w zakresie aktywności, toksyczności, rozpuszczalności w wodzie, spektrum działania i aktywności wobec drobnoustrojów wielolekoopornych.

 

W toku realizacji badań przedklinicznych rozwijane związku nie uzyskały wystarczających przewag konkurencyjnych w aspektach skuteczności terapeutycznej i bezpieczeństwa, które uzasadniałyby dalszy ich rozwój. Było to podstawą przerwania realizacji projektu na przełomie 2017/2018.

 

W poniższych linkach można znaleźć opublikowane w ogólnodostępnych, otwartych i bezpłatnych bazach danych raporty z badań zrealizowanych w ramach projektu w aspekcie zrealizowanych prac syntetycznych, badań in vitro oraz badań bezpieczeństwa i skuteczności terapeutycznej na modelach zwierzęcych. Wygenerowane w projekcie know-how może okazać się przydatne dla realizacji projektów opracowania i rozwoju nowych antybiotyków przeciwgrzybiczych.

Link 1:

https://zenodo.org/record/6774487\

Link 2:

https://repod.icm.edu.pl/privateurl.xhtml?token=162e342a-a8c5-41f9-9206-ccdc9d77a6a8