INNOTECH, BS-154

W ramach Programu Innotech II, w ścieżce programowej In-TECH, współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Spółka celowa firmy BLIRT S. A. – BS-154 Sp z o. o. realizuje projekt pn. „Badania aktywności chemoterapeutycznej preparatu BS-154, nowego cytostatyku, modulującego oporność wielolekową komórek nowotworowych”. Projekt ma na celu przeprowadzenie multidyscyplinarnych badań potrzebnych do komercjalizacji innowacyjnego preparatu BS-154.

Przeprowadzone prace będą skutkowały uzyskaniem nowego półproduktu farmaceutycznego o zastosowaniu w próbach klinicznych.

Projekt realizowany jest w konsorcjum: Instytut Farmaceutyczny, Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny oraz BLIRT S. A.

Zapytania ofertowe:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Audyt Innotech II

 

Wykonanie audytu zewnętrznego projektu

Umowa na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu

Wytyczne dla podmiotów audytujących projekty badawczo-rozwojowe