Nowy Lek

Nowy Lek

Projekt „Innowacyjne związki o wysoce selektywnej toksyczności jako potencjalne leki o przełomowym znaczeniu dla rynku chemoterapeutyków przeciwgrzybowych” uzyskał dofinansowanie w ramach działania 1.4 – 4.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Celem projektu jest opracowanie nowego związku biologicznie czynnego, o cechach potencjalnego leku innowacyjnego, mogącego znaleźć zastosowanie w leczeniu grzybic układowych.   loga_ue_parp_pl