2. Pozostałość rozpuszczalników lotnych

Międzynarodowa Konferencja Harmonizacji Wymagań dla Leków Stosowanych u Ludzi (ICH) przyjęła „Wytyczne dotyczące zanieczyszczeń pozostałościami rozpuszczalników”, które określają dopuszczalne wartości graniczne zawartości rozpuszczalników mogących pozostać w substancjach czynnych, pomocniczych i produktach leczniczych po ich wytworzeniu. Wytyczne zalecają stosowanie mniej toksycznych rozpuszczalników i podają poziomy uważane za dopuszczalne pod względem toksycznym dla niektórych rozpuszczalników. Wszystkie substancje i produkty należy badać na zawartość rozpuszczalników mogących występować w danej substancji lub produkcie. Firma BLIRT oferuje oznaczanie pozostałości rozpuszczalników lotnych za pomocą chromatografii gazowej z detektorem płomieniowo-jonizacyjnym i przystawką headspace zgodnie z wytycznymi ICH oraz Farmakopei Europejskiej (Ph. Eur. 7.0).