5. Walidacja metod bioanalitycznych

  • Test ELISA

  • LC-MS, LC-MS/MS

  • LC-MS, LC-MS/MS

Oznaczenie stężenia leku w próbkach biologicznych jest bardzo istotnym aspektem rozwoju produktu leczniczego, dlatego też wiarygodność stosowanych metod ma kluczowe znaczenie. Walidacja metody bioanalitycznej jest potwierdzeniem wiarygodności i powtarzalności wyników oznaczenia leku lub jego metabolitu w materiale biologicznym. Firma BLIRT oferuje opracowanie i walidację metod analitycznych według wytycznych EMA lub FDA. Metody bioanalityczne są opracowywane w oparciu o chromatografię cieczową sprzężoną z tandemową spektrometrią mas (LC-MS/MS).

  • Test ELISA

Jednym z najpowszechniej stosowanych testów w naukowych i diagnostycznych badaniach biomedycznych jest płytkowy test immunoenzymatyczny fazy stałej, czyli test ELISA (ang. enzyme-linked immunosorbent assay). Jego zadaniem jest wykrycie i oszacowanie stężenia badanego białka poprzez użycie odpowiednich przeciwciał monoklonalnych lub poliklonalnych. Podstawą testu ELISA jest tworzenie kompleksów immunologicznych antygen-przeciwciało, których wykrycie umożliwia sprzężona reakcja enzymatyczna. Testy ELISA charakteryzują się wysoką czułością, swoistością, powtarzalnością oraz krótkim czasem wykonania. Firma BLIRT oferuje wykonywanie komercyjnych testów ELISA (odczyt UV-VIS, fluorescencyjny i luminescencyjny), jak również doradztwo w wyborze odpowiedniego testu z uwzględnieniem badanej matrycy oraz wymaganego zakresu czułości