Akcjonariat

Zarząd spółki Qiagen Gdańsk sp. z o.o. (dawniej: Blirt S.A.) z siedzibą w Gdańsku, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001053182, niniejszym ogłasza o przekształceniu spółki Blirt S.A. z siedzibą w Gdańsku, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000365053, w spółkę Qiagen Gdańsk sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku.

Przekształcenie zostało wpisane na mocy postanowienia Sądu Rejonowego Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 01.09.2023 r.

 

Akcjonariat BLIRT

 

Akcjonariusz
Liczba akcji
Udział
w kapitale
Liczba głosów
Udział w głosach
na WZA
QIAGEN N.V
17 526 476 100% 17 526 476 100%
Łącznie
17 526 476 100% 17 526 476
100%