Dobra Praktyka Laboratoryjna (DPL)

Dobra Praktyka Laboratoryjna (DPL)

W dniu 25 maja 2011 roku Dział Analityki firmy BLIRT otrzymał certyfikat wystawiony przez Biuro ds. Substancji Chemicznych, będący potwierdzeniem zgodności działania z zasadami Dobrej Praktyki Laboratoryjnej (ang. Good Laboratory Practice, GLP).

Wdrożone zasady Dobrej Praktyki Laboratoryjnej są uzupełnieniem Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2008. DPL stanowi zintegrowany system jakości nieklinicznych badań z zakresu bezpieczeństwa dla zdrowia człowieka i środowiska.

Wdrożone w Dziale Analityki zasady Dobrej Praktyki Laboratoryjnej tj.:

  • odpowiednia dokumentacja systemowa (Standardowe Procedury Operacyjne),
  • odpowiednie kwalifikacje pracowników,
  • realizacja badania według opracowanego wcześniej, zweryfikowanego na zgodność z kryteriami GLP, planu badania zapewniającego odrębną identyfikację  każdego badania,
  • monitorowanie oraz merytoryczny nadzór Kierownika Badania i Dyrektora Laboratorium nad przebiegiem badania,
  • kontrola przebiegu badania przez Jednostkę Zapewniania Jakości,
  • prowadzenie zapisów na każdym etapie badania, umożliwiających pełne odtworzenie jego przebiegu,
  • realizacja badania z użyciem urządzeń podlegających stałemu nadzorowi,
  • korzystanie z usług dostawców wybranych na podstawie ustalonych kryteriów jakościowych,
  • archiwizacja powstających dokumentów i zapisów,

stanowią gwarancję wiarygodności uzyskiwanych wyników badań, od momentu ich planowania, aż po właściwe przechowywanie danych źródłowych i powstałych zapisów, w tym sprawozdań, tak aby możliwe było prześledzenie i odtworzenie pełnego przebiegu badania.

Certyfikaty

Certyfikat DPL